Takamatsu area(Takamatsu city, Naoshima town)

Central Kagawa area
(Marugame city, Sakaide city, Zentsuji city, Utazu town, Ayagawa town, Kotohira town, Tadotsu town, Manno town)

Western Kagawa area(Kanonji city, Mitoyo city)

Eastern Kagawa area(Sanuki city, Higashikagawa city, Miki town)

Shodoshima Island(Shodoshima town, Tonosho town)