ค้นข้อมูลของคะกะวะ - เว็บไซต์ท่องเที่ยวในจังหวัดคะกะวะ -

แปลภาษาคับ/คะ

ปุ่มโทรออก

ปุ่มโทรสําหรับเรียกล่าม

ข้อบริการ

วิธีใช้บริการ

บริการ
ล่ามเกี่ยวกับการท่องเที่ยว(ค่าฟรี)
เวลาเปิดบริการ
24 ชั่วโมง 365วัน
(※ภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาตากาล็อก ตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่ม)
ภาษาที่ใช้ได้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาตากาล็อก

ข้อควรระวัง・เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งาน

ข้อควรระวังนี้ ใช้บังคับตอนที่ใช้งาน"คู่มือการท่องเที่ยว" และ"คู่มือทางการแพทย์"
ไม่ใช่ว่าสามารถใช้ทุกภาษาได้ (แสดงภาษาที่ใช้งานได้)
บริการนี้เป็นการให้คู่มือและคำแนะนำ จึงไม่มีบริการจองหรือจำหน่ายต่างๆ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่ลูกค้าใช้อยู่หรือสถานการณ์การใช้สายบริการนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างดี ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารนั้นอาจต้องจ่ายเพิ่มต่างหากแล้วแต่แผนค่าบริการที่ลูกค้าสมัคร
สำหรับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ต กรุณาใช้AndroidOS4.2ขึ้นไปเป็นสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ และเบราว์เซอร์Chromeเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ในกรณีที่ใช้นอกสภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ อาจใช้งานไม่ได้
ในกรณีที่ใช้iPhoneหรือiPAD กรุณาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเฉพาะทาง ถ้ากดปุ่ม"การเชื่อมต่อ"จะย้ายApple Storeโดยอัตโนมัติ (สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่แนะนำ คือiOS8.0ขึ้นไป)
สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
ในกรณีที่ใช้งาน"คู่มือการท่องเที่ยว" และ"คู่มือทางการแพทย์" ถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการใช้งานของบริการ Live Call

เงื่อนไขการใช้งานของบริการ Live Call

กำหนดเงื่อนไขการใช้งานของบริการ Live Call บริการ (ซึ่งเรียกชื่อ "บริการนี้") ดังข้อต่อไปนี้

เนื้อหา

เราถือว่าลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความเงื่อนไขการใช้งานนี้โดยละเอียดตลอดและตกลงว่าจะทำตามเงื่อนไขดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ตกลงกับเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
ทางองค์การสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้และข้อมูลที่บันทึกไว้ในบริการนี้ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาบริการ โปรแกรมหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง หรือการยุติให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลูกค้าไม่สามารถใช้งานบริการนี้หรือเว็บไซต์ของบริการนี้ได้เพื่อการตรวจสอบฟังก์ชัน/ประสิทธิภาพ/สภาพพร้อมใช้งาน การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเบ็นช์มาร์ค หรือทำวิศวกรรมศาสตร์ย้อนกลับ โดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันทางธุรกิจ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ไว้เมื่อจะใช้งานบริการนี้นั้น ทางองค์การจะปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาความลับส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์หลัก
ในการบริการนี้ ทางองค์การจะบันทึกเสียงสนทนาในโทรศัพท์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

การไม่ยอมรับการประกัน

ทางองค์การไม่รับประกันต่อข้อดังต่อไปนี้

  • เนื้อหาของบริการนนี้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • ไม่ระงับงานบริการชั่วคราว
  • ให้บริการทันเวลา
  • บริการนี้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
  • ไม่มีข้อบกพร่องใดๆในบริการนี้
  • ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆเนื่องจากโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆที่บริการนี้เสนอ
  • ข้อมูลที่ได้จากบริการนี้ถูกต้องและเชื่อถือได้
  • ข้อมูลที่รับ-ส่งผ่านบริการนี้จะเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน หรือรับ-ส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายคู่กรณี หรือแสดงหน้าจอ

การสละข้อเรียกร้อง,เหตุสุดวิสัย,การจำกัดความรับผิดชอบ

ทางองค์การจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเป็นความเสียหายพิเศษและความเสียหายเชิงลงโทษ ที่จะเกิดโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญ ผลข้างเคียง ผลกระทบ (รวมทั้งผลกำไรหรือผลตอบแทนที่คาดหวังไว้หรือการขาดทุนกำไรของธุรกิจ) ความเสียหายนั้นที่เกิดจากบุคคลที่สาม หรือ ทางองค์การได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดควมเสียหาย (เว้นแต่กรณี่ที่ทางองค์การกระทำความผิดพลาดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง)
กรณีที่ทางองค์การอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการได้ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ ทางองค์การจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายใดๆ เหตุสุดวิสัยคือ การกระทำของรัฐบาล ภาวะสงคราม การก่อการร้าย สไตรค์หรือข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ปัญหาทางด้านเทคนิค การใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ การขาดแคลนพลังงาน ปัญหาการสื่อสาร อากาศ น้ำท่วม ไฟไหม้ การระเบิด ภัยธรรมชาติอื่นๆ เหตุการณ์ฉุกเฉินภูมิภาค ฯลฯ

คำสงวนสิทธิ์

ทางองค์การขอสงวนสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการบริการนี้ โดยมีเงื่อนไขเป็นสิทธิ์ที่มีจำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวนี้ ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใดๆ เว้นแต่สิทธิ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างชัดเจนในเงื่อนไขดังกล่าวนั้น

สำหรับการแนะนำสมาคมและผู้ให้บริการนี้โปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้
สมาคมการท่องเที่ยวที่จังหวัดคะงะวะ
https://www.my-kagawa.jp/
ผู้ให้บริการ
https://livecall.jp/

ปุ่มโทรออก

ปุ่มโทรสําหรับเรียกล่าม